12/01/2021 17:29
Xem với cỡ chữ

Quy định mới về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định 159/2020/NÐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, quy định cụ thể điều kiện bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp nhà nước gồm: Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Ðảng, Nhà nước và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Ðược quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch vào chức danh tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác trọn một nhiệm kỳ của chức danh quản lý, tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp do nhu cầu công tác mà được giao giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định nêu trên. Ðủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định. Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử...Thời hạn giữ chức vụ cho mỗi nhiệm kỳ bổ nhiệm của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên là 5 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Trường hợp thời hạn giữ chức vụ dưới 5 năm thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền...

PL theo nhandan.com,vn

Tìm theo ngày :