25/12/2020 15:20
Xem với cỡ chữ

Thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Điện Biên – Lai Châu

Ngày 21/12/2020, HĐQT NHPT đã ban hành các Quyết định số 495, 496, 497/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Điện Biên – Lai Châu.
Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT, ngày 21/12/2020, HĐQT ra Quyết định số 495/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Điện Biên – Lai Châu trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh NHPT Điện Biên và Chi nhánh NHPT Lai Châu kể từ ngày 01/01/2021; có trụ sở chính đặt tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Chi nhánh NHPT Khu vực Điện Biên – Lai Châu là đơn vị trực thuộc NHPT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do HĐQT ban hành; có bảng cân đối, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, NHNN và các NHTM theo quy định của pháp luật. Chi nhánh có Phòng Giao dịch Điện Biên và 5 phòng chức năng nghiệp vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và bãi bỏ các quy định trước đây có liên quan về tổ chức bộ máy Chi nhánh NHPT Điện Biên và Chi nhánh NHPT Lai Châu.
Theo Quyết định số 496/QĐ-NHPT về việc thành lập Phòng Giao dịch Điện Biên, Phòng Giao dịch Điện Biên thuộc Chi nhánh NHPT Khu vực Điện Biên – Lai Châu được thành lập kể từ ngày 01/01/2021 và đặt tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của HĐQT, có con dấu riêng được mở tài khoản giao dịch tại NHTM trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Cùng ngày, HĐQT ban hành Quyết định số 497/QĐ-NHPT Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh NHPT Khu vực Điện Biên – Lai Châu, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế các Quyết định trước đây về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh NHPT Điện Biên và Chi nhánh NHPT Lai Châu.
Theo QĐ số 495, 496, 497/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :