26/11/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, năm 2020

Sáng ngày 26/11/2020, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc QPAN cho đối tượng 4 năm 2020. Lớp bồi dưỡng gồm 97 học viên là các cán bộ, người lao động thuộc trụ sở chính NHPT.

     Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được nghe giảng 7 chuyên đề cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chuyên đề về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật QPAN, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên.

    Giảng viên lên lớp là các cán bộ thuộc Học viện Chính trị - Bộ quốc phòng. Quá trình học tập các học viên được thảo luận, nghiên cứu viết bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN.
     Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ, người lao động về quan điểm, đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Thực hiện: PV

Tìm theo ngày :