11/11/2020 16:44
Xem với cỡ chữ

Bù đắp chênh lệch lãi suất và phí quản lý 2.500 tỷ đồng cho VDB

Sáng 11/11, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, với số tiền 2.500 tỷ đồng, để bù đắp chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB.
Lấy nguồn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho VDB.
Theo ông Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy, thực hiện khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 26/2016/QH14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung giao kế hoạch trung hạn cho VDB.
“Nội dung này đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 xem xét, quyết định việc sử dụng 2.500 tỷ đồng, trong tổng số 9.015 tỷ đồng dự kiến cấp vốn điều lệ cho VDB, để thanh toán phần còn thiếu cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 cho VDB” - ông Nguyễn Đức Hải nói.
Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 phê duyệt “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021”. Chính phủ đã xác định chênh lệch lãi suất và phí quản lý thuộc nghĩa vụ của ngân sách trung ương phải cấp bù cho VDB.
Do đó, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, việc Chính phủ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho VDB là thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và việc trình Quốc hội xem xét, quyết định là đúng thẩm quyền.
Đảo đảm thanh khoản và an toàn của VDB
Về sự cần thiết và mức dự kiến bố trí vốn, theo ông Nguyễn Đức Hải, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí với đề xuất của Chính phủ, vì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 phê duyệt “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021”.
Ngoài ra, Chính phủ đã rà soát, báo cáo số phải thanh toán, số đã bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư, số còn thiếu trong kế hoạch vốn đầu tư và nguồn lực thực hiện, trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Theo Ủy ban Tài chính – Ngân sách, việc thanh toán số vốn thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương, do chưa bố trí đủ để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 của VDB theo quy định của pháp luật là cần thiết để bảo đảm thanh khoản và an toàn hoạt động của VDB.
Về nguồn lực đảm bảo, theo tờ trình của Chính phủ, trong dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, Chính phủ đã bố trí 2.500 tỷ đồng cho VDB nên đề xuất của Chính phủ không làm tăng bội chi NSNN. Vì vậy, đa số các ý kiến trong Ủy ban Tài chính – Ngân sách tán thành việc trình Quốc hội cho phép sử dụng 2.500 tỷ đồng để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB. Đồng thời, các thành viên ủy ban này đề nghị việc thanh toán phải căn cứ vào số liệu được Kiểm toán Nhà nước xác nhận.
 “Từ những ý kiến nêu trên, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Quốc hội xem xét, cho phép sử dụng 2.500 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -  2020 để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và đề nghị đưa nội dung này vào nghị quyết về dự toán NSNN năm 2021” - ông Nguyễn Đức Hải nói.
Chiều nay 11/11, Quốc hội sẽ thảo luận về vấn đề này và dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua trong nghị quyết về dự toán NSNN năm 2021 vào chiều mai, ngày 12/11.
Thanh Hương theo thoibaotaichinhvietnam
Tìm theo ngày :