14/10/2020 14:43
Xem với cỡ chữ

Sẽ sửa đổi Nghị định về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 151/NQ-CP ngày 13/10/2020 về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Theo đó, Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP.
Chính phủ cũng yêu cầu trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, bảo đảm nội dung của Nghị định phù hợp, thống nhất và đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành, bám sát các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại văn bản số 6726-CV/VPTW ngày 25/5/2018 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021 và các văn bản liên quan.
Được biết, Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/5/2017. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, Ngân hàng Phát triển Việt Nam vẫn chưa cho vay được đối với các dự án mới. Nguyên nhân, do không được thông báo tỷ lệ chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro làm cơ sở xác định lãi suất cho vay theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này./.
Nguyễn Cảnh Hiệp
Tìm theo ngày :