Nghiệp vụ
Ngày 14/01/2021 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn về mô hình cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đại diện Ban Kế hoạch - Nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tham dự Hội thảo.
Ngày 18/01/2021   |Xem tiếp
Thủ tướng điều chỉnh tăng 74,994 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách TW từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại địa phương cho các dự án của Quảng Trị, Quảng Nam, Cao Bằng.
Ngày 05/01/2021   |Xem tiếp
Ngày 31/12/2020, HĐQT NHPT đã ra Quyết định số 530/QĐ-NHPT về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của NHPT VN.
Ngày 04/01/2021   |Xem tiếp
Ngày 31/12/2020, HĐQT NHPT đã ra Quyết định số 529/QĐ-NHPT về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động công nghệ thông tin.
Ngày 04/01/2021   |Xem tiếp
Ngày 29/12/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành văn bản 2393/NHPT-HTPT phát động cuộc thi, khuyến khích các tập thể và cá nhân tích cực hưởng ứng tham dự Cuộc thi thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập NHPT (19/5/2006 - 19/5/2021).
Ngày 31/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 30/12/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 523/QĐ-NHPT v/v ban hành Quy chế về hoạt động Giao dịch vốn giữa NHPT với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng.
Ngày 31/12/2020   |Xem tiếp
Tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 28/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 22/12/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.
Ngày 25/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 17/12/2020, Hội đồng quản trị NHPT ban hành Quyết định số 482/QĐ-NHPT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn các đơn vị tại Trụ sở chính NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ-NHPT ngày 31/7/2020 của HĐQT.
Ngày 22/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 17/12/2020, HĐQT NHPT đã ban hành quyết định số 483/QĐ-NHPT về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Vốn nước ngoài.
Ngày 22/12/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :